Z ostatniej chwili

Jakie rodzaje weksli rozróżniamy ?

Polskie prawo określa weksel jako papier wartościowy, który można w prosty sposób przełożyć na szybkie polecenie zapłaty. Swoista abstrakcyjność zobowiązań wekslowych ( dokument wekslowy nie jest związany z innymi czynnościami prawnymi, a zapłata z weksla nie jest uzależniona od jakichkolwiek innych warunków czy okoliczności), powoduje, że w obrocie handlowym, weksel  zyskał sporą popularność i z powodzeniem zastępuje tradycyjne środki płatnicze.

Zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje w polskim prawie ustawa pt „Prawo wekslowe” z 28 kwietnia 1936 roku. Bazując na tym prawie można określić funkcje różne funkcje weksla. Oto one

  • funkcja płatnicza weksla- weksel jest surogatem pieniądza w transakcjach
  • funkcja kredytowa weksla- weksel jest odroczonym terminem płatności , albo spełnia funkcję refinansową
  • funkcja obiegowa- prawa z weksla mogą być przenoszone na inne osoby w drodze indosu
  • funkcja gwarancyjna weksla- weksel  stanowi zabezpieczenie zobowiązań

 

Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli: weksel trasowany, weksel własny.

Weksel trasowany

Weksel trasowany nazywany jest inaczej wekslem ciągnionym, lub przekazanym. Jest to papier wartościowy, w którym wystawca weksla zobowiązuje się, że inna osoba ( nazywana w prawie wekslowym trasatem  i stąd zapewne nazwa weksla ) dokona na rzecz odbiorcy weksla ( nazywanym w prawie wekslowym remitentem) zapłaty określonej sumy środków pieniężnych w określonym miejscu i w określonym czasie. Weksel trasowany upraszcza relacje pomiędzy trzema osobami uczestniczącymi w obrocie handlowym, powoduje, że można połączyć chwilę ściągnięcia własnej wierzytelności z chwilą spłaty swojego zobowiązania pieniężnego.

 

Weksel własny

Weksel własny nazywany jest też inaczej wekslem prostym, lub wekslem suchym. Weksel własny jest papierem wartościowym, mającym ściśle określoną formę, którą szczegółowo określa prawo wekslowe. Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy czeku, że zapłaci określoną sumę pieniędzy określonej osobie ( nazywanej remitentem) w określonym miejscu i czasie.

 

 

Trzeba pamiętać o poprawnej formie weksla – ten papier wartościowy, aby był ważny i skuteczny musi zawierać w sobie określone prawem wekslowym elementy. Oto one: słowo weksel w tekście dokumentu, bezwarunkowe polecenie zapłaty pieniędzy, nazwisko trasata, oznaczenie terminu, miejsca płatności oraz daty i miejsca wystawienia weksla, nazwisko osoby na której rzecz ma być dokonana zapłata, czytelny podpis wystawcy weksla.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.