Z ostatniej chwili

Testament ustny

Testament może mieć również formę ustną.  Testament ustny należy do szczególnej formy wyrażania ostatniej woli, spadkodawca musi wyrazić życzenie sporządzenie testamentu właśnie w takiej formie. Kodeks Cywilny, a konkretnie artykuł 952 tego kodeksu dopuszcza taką możliwość pod specjalnymi warunkami.

Pierwszym warunkiem , wskazanym przez ustawodawce jest tak zwana „obawa  rychłej śmierci”. Jest to dość niekonkretne pojęcie i z powodu licznych nadużyć w tym względzie wypowiedział się o tym nawet Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 15 lutego 2008 roku pod sygnaturą CSK 381/07. W wykładni Sądu Najwyższego obawa rychłej śmierci nie może być utożsamiana z lękiem przed śmiercią i subiektywnym poczuciu jej zbliżania, musi być oparta na rzeczywistych zdarzeniach uprawdopodobniających taką obawę.

Drugim warunkiem dla sporządzenia szczególnej formy testamentu jaka jest testament ustny jest zaistnienie okoliczności uniemożliwiającej zachowanie zwykłej formy testamentu. Przykładem mogą być trudności z pisaniem, nagłe zdarzenia takie jak  katastrofy czy klęski żywiołowe.

Żeby testament ustny był ważny musi być wygłoszony w obecności co najmniej trzech świadków, którzy będą w stanie potwierdzić ten fakt przed sądem, bo trzeba bardzo mocno podkreślić, że testament sporządzony ustnie wymaga potwierdzenia jego treści. Potwierdzenie może być albo sądowe ( wtedy kiedy świadkowie ustnego testamentu stawiają się przed sądem  i zgodnie oświadczają treść tego testamentu, ale koniecznie w terminie sześciu miesięcy od daty otwarcia spadku ) , albo pisemne ( pismo stwierdzające treść ustnego testamentu powinno być sporządzone przez jednego ze świadków tego zdarzenia, lub przez osobę trzecią , powinno zawierać treść oświadczenia woli, datę, miejsce sporządzenia, własnoręczne podpisy testora, świadków i ewentualnie osoby trzeciej sporządzającej  to pismo) .

Testament ustny musi zostać potwierdzony, bo inaczej nie będzie ważny.

Pomimo wielu ustawowych obostrzeń co do formy ustnej testamentu, od lat notuje się zwiększoną ilość fałszywych testamentów ustnych, prawnicy zwracali tez uwagę na to, że prawo spadkowe nie przystaje do współczesnej rzeczywistości i wymaga zmiany. W odezwie na te oczekiwania Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rozpoczęła prace na zmianami w prawie spadkowym, kierując się następującymi celami-

  • chęć zlikwidowania formy ustnej testamentu, jako formy niosącej wiele negatywnych skutków z dużą ilością fałszywych testamentów włącznie
  • chęć rozszerzenia katalogu osób podlegających wydziedziczeniu z mocy prawa
  •  chęć ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe
  • chęć wprowadzenia wspólnego testamentu dla małżeństwa
  • chęć ograniczenia osób uprawnionych do do dziedziczenia po bezdzietnych małżonkach tylko do owdowiałej osoby
  • chęć wprowadzenia tak zwanej substytucji powierniczej
  • chęć ograniczenia osób uprawnionych do zachowku do dzieci i małżonka

 

Wszystkie te propozycje spotkały się z aprobatą zarówno w społecznych jak i specjalistycznych konsultacjach, prace jeszcze trwają .

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.