Z ostatniej chwili

Czy spłata małżonka może być uwzględniona w uldze mieszkaniowej ?

Każde zbycie nieruchomości wiąże się z koniecznością opłacenia podatku, co jasno precyzuje prawo. Są jednak okoliczności, które komplikują nieco taki stan rzeczy i dają wiele możliwości skorzystania z ulg i zwolnień. Bardzo wiele zależy od terminów nabywania i zbywania nieruchomości, ale tez od interpretacji funkcjonującego w naszym kraju prawa.

Zwarte w tytule pytanie – czy spłata małżonka może być uwzględniona w uldze mieszkaniowej, czyli de facto czy możliwe jest niezapłacenie podatku, prowadzi do opisania sprawy, którą rozpatrywała Izba Skarbowa w Łodzi ( sygnatura IPTPB2/415-627/14-4/JR)  i w której zapadła wiążąca interpretacja 23 lutego 2015 roku , dając oczywiście odpowiedź na pytanie zawarte w tytule.

Wszystko zaczęło się od prośby o interpretację podatkową skierowana do Izby Skarbowej w Łodzi przez osobę, która w roku 2012 nabyła prawo do spadku w postaci mieszkania. W lutym  roku 2014 sprzedała go osobie fizycznej, a w czerwcu tego samego roku dokonała rozdzielności majątkowej wraz z mężem i podziału wspólnego majątku. Po tym podziale wnioskodawczyni stała się jedyną właścicielką nieruchomości i została zobowiązana do spłaty męża w wysokości  300 000 złotych, czyli połowę dzielonego majątku. Pytanie jakie skierowała do Izby Skarbowej brzmiało mniej więcej tak- czy kwota przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec małżonka wynikająca z podziału majątku, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu 21 artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czyli, czy można zastosować w tym przypadku przepis ustawy o podatku dochodowym ( artykuł 21 ustęp 1 punkt 131) mówiący, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych , jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie póżniej jednak niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego  został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki na te cele mieszkaniowe uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych . Przekładając język prawniczy na język potoczny można powiedzieć, że nie podlegają podatkowi dochody ze sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że w okresie dwóch lat od tego faktu zostały one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, nie może być to jednak kwota wyższa, niż ta którą uzyskaliśmy ze sprzedaży nieruchomości.

Wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu artykułu 21 ww ustawy to zakup budynku mieszkalnego lub jego części, nabycie gruntu, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, budowa, rozbudowa, nadbudowa remont własnego budynku mieszkalnego, lub niemieszkalnego .

 Konkluzja orzeczenia Izby Skarbowej w Łodzi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawczyni i mniej więcej brzmi – jeśli cały przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczymy na spłatę związaną z nabyciem nieruchomości w wyniku podziału majątku wspólnego, to powoduje to zwolnienie z podatku dochodowego uzyskanego z tego tytułu dochodu.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.