Z ostatniej chwili

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?

Funkcjonowanie czeków w obrocie handlowym w Polsce, reguluje przede wszystkim prawo czekowe ustanowione w roku 1936, ale też w wielu spornych kwestiach mogą rozstrzygać przepisy Kodeksu Karnego, konkretnie chodzi o artykuł 270 paragraf 1 i artykuł 310 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku, opublikowanej w Dzienniku Ustaw numer 88 pozycja 553.

Żeby czek mógł z powodzeniem funkcjonować  w obrocie handlowym  jako środek płatniczy musi zgodnie z przepisami prawa czekowego zawierać pewne niezbędne elementy, a mianowicie

– każdy czek jako dokument musi zawierać w swojej treści słowo „czek” i to w języku w jakim go wystawiono

– w treści czeku musi być bezwarunkowe polecenie zapłacenia kwoty pieniężnej, która jest wpisana w ten czek

–  każdy czek powinien zawierać imię i nazwisko osoby, albo nazwę banku ( w warunkach polskich  jako trasata można wskazać jedynie bank) , który ma wypłacić pieniądze

– oznaczenie na czeku daty i miejsca  jego wystawienia , oraz miejsca płatności

– czytelny podpis wystawcy czeku

 

Wszystkie te elementy czek musi zawierać pod rygorem nieważności.

W naszym kraju czeki nie należą do popularnych środków zastępujących gotówkę, najczęściej jednak mamy z nimi do czynienia w transakcjach pomiędzy spółkami. Zdarzają się niestety sytuacje, kiedy czek nie ma pokrycia w pieniądzu. Ma to miejsce w zasadzie w dwóch przypadkach -

1. Czek nie ma pokrycia, jeśli na rachunku bankowym wystawcy czeku już w chwili jego wystawienia nie było środków pieniężnych na pokrycie kwoty czekowej .

2. Czek nie ma pokrycia, jeśli po jego wystawieniu, a jeszcze przed jego realizacją doszło do rozporządzenia środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym i w wyniku tej operacji czek stracił pokrycie.

 

Każda z tych sytuacji rodzi inne skutki prawne – jeśli ktoś wystawia czek i w chwili tej czynności na rachunku nie ma potrzebnych do tego środków, podlega odpowiedzialności wynikającej zarówno z prawa cywilnego jak i karnego i albo to jest grzywna i kara ograniczenia wolności, jeśli jest to działanie nieumyślne, albo nawet kara pozbawienia wolności do lat 2 jeśli jest to działanie umyślne. W każdym z tych przypadków oczywiście rozstrzyga sąd.

Generalna zasada jest taka – jeśli wystawca wydał czek bez pokrycia, to musi oddać całą kwotę, która jest na czeku wraz z odsetkami, które muszą wynieść przynajmniej 6 % w skali roku. Poza tym wystawca odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niemożności realizacji czeku. Te roszczenia przedawniają się po trzech latach.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.