Z ostatniej chwili

Małżeńska wspólnota majątkowa

Małżeństwo jest instytucją objętą ochroną prawną, bo rodzina, wychowanie dzieci stanowią o pozytywnej  przyszłości całego narodu. Zawarcie małżeństwa niesie ze sobą nie tylko określone skutki osobiste, ale przede wszystkim  prawne i majątkowe. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa ustrój instytucji małżeństwa również pod względem majątkowym- jeśli  małżonkowie nie zawarli wcześniej umowy majątkowej, to od chwili zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje między nimi wspólnota majątkowa, zarówno wspólnota majątkowa jak i małżeńska umowa majątkowa tworzą ustrój wspólności majątkowej małżeństwa, jest to tak zwana wspólność łączna, co oznacza, że udział małżonków we wspólnym majątku nie jest wyrażony ułamkiem.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje jednak sytuacje, kiedy taka wspólność majątkowa nie powstaje. Są dwie takie  sytuacje- pierwsza, jeśli jedna osoba w związku jest ubezwłasnowolniona ( jeśli sąd zniesie to ubezwłasnowolnienie, wówczas taka osoba wchodzi automatycznie we wspólność majątkową ), a druga kiedy ogłoszono upadłość jednego ze współmałżonków. W tym drugim przypadku Kodeks Rodzinny i opiekuńczy też przewiduje możliwość wejścia we wspólnotę po uchyleniu sądownym postępowania upadłościowego jednego ze współmałżonków.

Na majątek wspólny składają się nabyte w czasie trwania pożycia tak zwane przedmioty majątkowe. Katalog przedmiotów majątkowych jest bardzo szeroki i ciągle otwarty. Kierując się wskazaniami kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego można wymienić główne,nie budzące wątpliwości przedmioty majątkowe to :

–  wynagrodzenie za pracę, lub dochody z działalności gospodarczej i zarobkowej

– dochody jakie daje zarówno wspólny jak i osobisty majątek

–  środki, które zgromadzono na rachunkach bankowych

– środki z funduszu emerytalnego każdego z małżonków

 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wskazuje,że dochody z majątku osobistego wchodzą do majątku wspólnego po ich pobraniu, natomiast wspólnota majątkowa obejmuje już samo uprawnienie do pobierania dochodów.

Dość skomplikowana sytuacja może wystąpić, jeśli w grę wchodzi udział w spółkach prawa handlowego, trudności nastręcza nie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ani spółka akcyjna ( akcje mogą stanowić majątek wspólny, dochody z kapitału też ) , ale problemy zaczynają się z umowami spółki cywilnej, bo spółka cywilna jest bez udziałowa i prawa majątkowe wynikające z działalności spółki cywilnej należą do osobistego (odrębnego) majątku jednego z małżonków. W tej sytuacji najlepiej wesprzeć się dodatkowo  odpowiednią umową małżeńską , która w sposób szczegółowy i korzystny dla obu stron ureguluje takie rozliczenia.

 

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.