Z ostatniej chwili

Co to jest wspólny testament małżonków ?

Wspólny testament małżonków jest instytucją prawa cywilnego, konkretnie prawa spadkowego i na razie nie występuje w polskim systemie prawnym. Kodeks Cywilny wprost wykłada, że nie ma możliwości wspólnego testamentu ani małżonków, ani zresztą jakichkolwiek osobą fizyczną, bo artykuł 942 stanowi co następuje „ testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy”. Zakaz ma charakter bezwzględny, nie przewiduje absolutnie żadnych wyjątków i dotyczy wszystkich rodzajów testamentów i tych sporządzonych odręcznie i tych sporządzonych u notariusza. Na gruncie polskiego prawa testament podpisany przez dwie osoby nie ma mocy prawnej, jest po prostu nieważny, nie  przez swoją treść , ale przez niedopuszczalną formę.

W naszym kraju ciągle jeszcze funkcjonuje dość zresztą kontrowersyjna i często krytykowana przez specjalistów forma testamentu ustnego. Taki testament nazywany jest też testamentem allograficznym. Jeśli dwie osoby ustnie, w obecności trzech świadków złożyły oświadczenie swojej ostatniej woli i jeśli ta ostatnia wola została potwierdzona przed sądem, to choćby to pisemne oświadczenie sporządzone  było na jednej kartce, to i tak jest to traktowane, jak dwa odrębne dokumenty, a nie jak wspólny  testament dwóch osób.

 Najczęściej z instytucją  wspólnego testamentu spotykamy się w Niemczech i w Austrii i  tam ta konstrukcja ma swoją długą historię.  Powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i mimo że stosunki społeczne i obyczajowe bardzo się pozmieniały, to i tak testament wspólny małżonków jest tam często wybierany jako forma w której pierwszeństwo zabezpieczenia spadkowego skierowane jest w stosunku do współmałżonka, a nie do dzieci. Testament wspólny małżonków polega na tym, że jeden z małżonków sporządza testament, a drugi to akceptuje i podpisuje. Na dokumencie, podobnie jak i w innych pisemnych formach testamentu powinna być data, miejsce, czytelne własnoręczne podpisy obu małżonków i opis rozporządzenia majątkiem po śmierci. Ważna informacja jest taka, że po śmierci jednego z małżonków, nie istnieje możliwość zmiany zawartych tam rozporządzeń.

W Polsce już od pewnego czasu trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad reformą dotyczącą prawa spadkowego, gdyż szereg przepisów wydaje się już nie przystawać do dzisiejszych problemów z tej sfery życia, na dodatek te archaiczne rozwiązania przyczyniają się do częstszych niż kiedyś nadużyć w sprawach spadkowych. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zapowiada wprowadzenie do naszego systemu prawnego instytucji wspólnego testamentu małżonków, na zasadach bardzo podobnych jak w Niemczech.

 

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.