Z ostatniej chwili

Na czym polega dochodzenie roszczeń z weksla

Weksel jest papierem wartościowym, który w obrocie handlowym często po prostu zastępuje pieniądze. W obrocie finansowym weksel stał się niezwykle wygodnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności, gdyż roszczenia z weksla dochodzi się w dość wygodnym dla stron postępowaniu nakazowym.  Procedura dochodzenia sądowego z weksla ma swoje oparcie w prawie, a konkretnie chodzi o przepisy Kodeksu Cywilnego, które nakazują w tym przypadku  zastosowanie tak zwanego  sądowego postępowania nakazowego. Ma to swoje uzasadnienie, a mianowicie weksel jest swoistego rodzaju abstrakcją, ważność i skuteczność weksla nie zależy wprost od ważności innych czynności prawnych . Zapłata z weksla ma charakter całkowicie bezwarunkowy, żadne zewnętrzne warunki nie mogą jej ograniczyć.

Postępowanie nakazowe nie jest skomplikowane, polega po prostu na wydaniu przez właściwy sąd  nakazu zapłaty. Artykuł 485 paragraf 2  Kodeksu Postępowania Cywilnego zakłada, ze to sąd, nie przeprowadzając wcześniej żmudnego i zazwyczaj bardzo długiego postępowania dowodowego, wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązaniu z weksla, czyli po prostu nakazuje zapłatę. Sąd nie przeprowadza wprawdzie postępowania dowodowego, ale aby sąd mógł wydać nakaz zapłaty, to musi w ramach postępowania sprawdzić wszystkie wymogi formalne w tym względzie.

Zgodnie z artykułem 484 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego powód musi złożyć do właściwego sądu wniosek o rozpoznanie sprawy w ramach postępowania nakazowego, które trzeba przypomnieć nie jest obligatoryjne ( w przeciwieństwie na przykład do postępowania upominawczego, w którym  sąd również wydaje nakaz zapłaty). Niemożliwe jest wszczęcie postępowania bez złożenia wniosku, to on uruchamia działanie sądu.

Następnym, obligatoryjnym warunkiem jest dołączenie do wniosku oryginału weksla ( podstawą prawną jest Kodeks Cywilny, artykuł 484 paragraf 4), bez tego również niemożliwe będzie wszczęcie postępowania nakazowego.

Jeśli wniosek został prawidłowo złożony i opłacony wraz z oryginałem weksla do właściwego sądu, następuje rozpatrzenie tego wniosku. Sąd sprawdza jedynie formalne wymogi dotyczące weksla, a więc czy weksel został odpowiednio wypełniony, czy jego treść nie nasuwa jakiś pytań i wątpliwości, czy nie ma jakiś formalnych błędów, nieczytelnych podpisów itp. .Trzeba podkreślić, że istnienie błędów formalnych jest barierą nie do przebycia- taki weksel będzie nieważny ( podstawa prawna wyrok Sądu Najwyższego z 17 września 2004 roku, sygnatura V CK 60/04). Dla przykładu, takim błędem formalnym, powodującym nieważność jest brak w treści weksla słowa weksel, jest to wymóg wynikający wprost z prawa wekslowego.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.