Z ostatniej chwili

Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Nieruchomością rolną ( gruntem rolnym) w znaczeniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( artykuł 2 ustęp 1 punkt 1)  jest nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Działalność wytwórcza obejmuje wiele działów produkcji rolniczej – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, produkcja ogrodnicza, sadownictwo, produkcja rybna. Trzeba podkreślić, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wyłącza spod jej zastosowania te nieruchomości rolne, które są położone na obszarach przeznaczonych w zatwierdzonych planach zagospodarowania przestrzennego, na cele innego rodzaju niż cele rolnicze.

Kodeks Cywilny zawiera definicję, czym jest prawo pierwokupu nieruchomości  rolnej i tak upraszczając – nieruchomość rolna ( grunt rolny) może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do tego pierwokupu, nie wykona swojego prawa . Uprawnionym w pierwszej kolejności jest dzierżawca tej nieruchomości rolnej. Trzeba pamiętać, że umowa  dzierżawy nieruchomości rolnej przy prawie pierwokupu, musi być wykonywana przez co najmniej pełne trzy lata kalendarzowe i ważne by była to faktycznie wykonywana dzierżawa, a nie tylko umowa, czyli trzeba faktycznie wykazać, że przez trzy lata uprawiało się rzeczywiście rzeczoną nieruchomość rolną. Jest to sprawdzane i poświadczane przez notariusza, a dzierżawca musi przedstawić notariuszowi stosowne oświadczenie. Forma umowy dzierżawy też ma oczywiście znaczenie. Kodeks Cywilny nie traktuje umowy dzierżawy w sposób szczególny i nie wymaga obligatoryjnego zwierania jej w formie aktu notarialnego, ale ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wymaga aby miała formę pisemną i potwierdzoną datę przez notariusza lub urzędnika gminnego i tylko w takim wypadku spełni wymagania potrzebne do pierwokupu nieruchomości.

Kupowana nieruchomość rolna powinna wchodzić w skład rodzinnego gospodarstwa dzierżawcy. Gospodarstwo rodzinne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to takie, które jest prowadzone przez rolnika indywidualnego, czyli takiego, który jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o powierzchni nie większej niż 300 hektarów.

Trzeba umieć rozróżnić pojęcie pierwokupu od pojęcia prawa pierwszeństwa nabycia, bo to jest bardzo  istotne  rozróżnienie prawne .

Prawo pierwszeństwa nabycia przysługuje tylko w takiej sytuacji, kiedy grunty są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych .

Reasumując, prawo pierwokupu polega na zakupie nieruchomości rolnej za określoną cenę po zawarciu umowy o przeniesieniu własności lub użytkowania wieczystego, ale tylko wówczas jeśli uprawniony do pierwokupu nie wykona swojego prawa.

 

logo-footer

Często czytane

Czy możliwy jest rozwód międzynarodowy ?
Odpowiedzialność za długi w kontekście małżeńskiej umowy majątkowej
Na czym polega prawo pierwokupu nieruchomości rolnej

Na czym polega odpowiedzialność za czek ?
Co to jest wspólny testament małżonków ?
Treść i zakres intercyzy
© Copyright monolithplus.pl All Rights Reserved.